Hizmetlerimiz

Limanımıza yanaşıp kalkan gemilere Şirketimizce kılavuzluk hizmeti verilip Rize Liman Yönetmeliğine göre

● - 2.000- 5.000 GRT arası gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde 1 römorkör
● - 5.001-15.000 GRT arası gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde 2 römorkör
● - 15.001-30.000 GRT arası gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde 2 veya 18 ton çekme kuvvetinde 3 römorkör
● - 30.000 GRT den büyük gemiler ise, 30 ton kuvvetinde 2 veya 20 ton çekme kuvvetinde 3 römorkör alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yanaşma kalkmalarda manevra kabiliyeti yüksek baş pervaneli gemilere özelliklerine göre römorkör alma şartlarında Liman Başkanlığınca indirim yapılabilir.

Haftada iki sefer olmak üzere Gürcistan' ın Poti Limanına karşılıklı yapılan roro seferlerine ara verilmiş bulunmaktadır.

 MADDE 1 – 4/12/1980 tarihli ve 17180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rize Liman Yönetmeliğinin Ek 1 inci Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

             EK MADDE 1 – Seyir emniyeti kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

             a) Kılavuzluk Hizmetleri:

             1) Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır.

             2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar, süreye bakılmaksızın limana giriş–çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

             3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

             b) Römorkörcülük Hizmetleri: Limandaki iskele, rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan,

             1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

             2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

             3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

             4) 30000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

             almak zorundadır.

             c) Römorkör İndirimi: Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, donatan, acenta veya işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda,

             1) Baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör,

             2) Sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile yukarıda belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör,

             alabilir.

             ç) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT'dan büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (c) bendi hükmü uygulanmaz.

             d) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen, römorkör adedi ve çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenlemeyi yapmaya Denizcilik Müsteşarlığı yetkilidir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde 2 eklenmiştir.

             "Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin istisnaları

             EK MADDE 2 – Şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri, araba vapurları ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına, Ek 1 inci madde hükümleri uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıklarını Liman Başkanlığından belgelemek zorundadır."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

 

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 9, 10, 11, 12 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“(ğ) Kabotaj sefer bölgesi içinde seyir yapan eğitim/öğrenci stajı maksatlı okul gemilerine,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak; 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile boyu 55 metreden uzun veya 400 GT’den büyük yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kılavuz kaptan ve römorkör alınmasına ilişkin esaslar

“(4) Tehlikeli yük taşıyan tankerler ile tam boyu 200 metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere; baş ve kıç itici pervane veya sisteme sahip gemiler, liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya sistemlerine ilişkin belgeleri ibrazı ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak beyan etmesi üzerine, Ek-5’te verilen römorkör sayılarından toplam çekme gücünü %40’tan, sadece baş itici pervane veya sistemi olan gemiler ise toplam çekme gücünü %30’dan fazla azaltmamak ve her iki halde de en az bir römorkör kullanılması kaydıyla, bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılabilirler.”

“(5) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde, tam boyu 55-125 metre arası olan gemiler için asgari 16 ton çekme kuvvetinde en az bir römorkör, tam boyu 126 metre ve daha uzun olan gemiler için asgari 30 ton çekme kuvvetinde en az bir römorkör refakat etmek üzere; böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip römorkörler hizmet etmek üzere tahsis edilir. Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak gros ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151020-3_dosyalar/image002.gif

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) Çift ana makine ve en az bir baş itere sahip, tüm ana ve yardımcı makineleri ile ilgili manevra ve seyir cihazlarının çalışır durumda olduğu beyan edilen özel/ticari yatlara, 5 bofor ve altındaki hava şartlarında römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.”

“(13) Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift ana makineyi haiz Türk Bayraklı ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi uygulanabilir.”